REGULAMIN

wersja PDF do pobrania

REGULAMIN KONKURSU

pn. Ambasadorzy małych ojczyzn.

§ I Organizatorzy

Organizatorami Regionalnego Konkursu pn. „Ambasadorzy małych ojczyzn” są: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna.

§ II Patroni Honorowi

1. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

2. Radio PIK.

§ III Cele konkursu

1. Rozbudzanie zainteresowania własnym regionem oraz chęci poznania historii, kultury, dziedzictwa, walorów naturalnych, atrakcji turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego.

2. Popularyzacja regionu kujawsko-pomorskiego, jako miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców i turystów.

3. Propagowanie i aktywowanie twórczej inwencji i samodzielnego kreatywnego myślenia wśród młodzieży klas drugich gimnazjum.

§ IV Rodzaj konkursu

1. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje przedmioty: plastykę, zajęcia artystyczne, język polski, geografię.

2. Konkurs jest jednoetapowy.

§ V Zasady konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie drugich klas gimnazjum szkół publicznych i niepublicznych.

2. Zadaniem uczestników jest: ukazanie w nieszablonowy sposób regionu kujawsko-pomorskiego, jako atrakcyjnego miejsca spędzania wolnego czasu.

3. Konkurs rozstrzygany jest w trzech kategoriach:

 1. I praca plastyczna (grafika, infografika, komiks);
 2. II praca literacka  może być ilustrowana (m.in. opowiadanie, nowa legenda inspirowana przekazami ustnymi, komiks, powieść);
 3. III praca z zakresu sztuk wizualnych (przedstawienie, film, spot reklamowy, performance, happening, instalacje, street art*, graffiti*, mural*, wideo art, wystawa fotograficzna, gra komputerowa, aplikacja mobilna, animacja).

4. Prace należy przesłać na adres: Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz lub konkurs@k-pot.pl do 31 marca 2017 roku (liczy się data wpłynięcia przesyłki, e-mail’a).

5. Nadesłane prace powinny być opisane w następujący sposób:

 1. tytuł pracy;
 2. opis pracy (do 1000 znaków bez spacji);
 3. imię i nazwisko autorów;
 4. adres szkoły/klasa/ liczba osób w klasie;
 5. imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz telefon i e-mail kontaktowy.

§ VI Zasady zgłoszenia szkoły/klasy do konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie szkoły/klasy na stronie organizatora konkursu http://konkursy.kujawsko-pomorskie.travel/pl/rejestracja-line

2. Formularz zgłoszeniowy on-line należy wypełnić do 28 lutego 2017 r. na stronie http://konkursy.kujawsko-pomorskie.travel/pl/rejestracja-line

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie na piśmie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział i przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna. Oświadczenie do pobrania na stronie http://konkursy.kujawsko-pomorskie.travel/pl/do-pobrania

§ VII Warunki uczestnictwa

1. Każda placówka oświatowa może nadesłać na konkurs maksymalnie trzy prace z klas II gimnazjum.

2. Prace nadsyłane pocztą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Prace uszkodzone nie będą podlegały ocenie.

3. Przekazane prace nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystywane do realizacji zadań statutowych Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne upowszechnianie, publikację prac w dowolnej formie (wraz z danymi osobowymi autorów).

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ VIII Komisja konkursowa i ocena prac konkursowych

1. Komisję konkursową powołują organizatorzy konkursu.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą członkowie K-POT, w tym przedstawiciele uczelni, samorządów, LOT-ów, mediów regionalnych, kuratorium oświaty.

3. Prace konkursowe zostaną ocenione do połowy kwietnia 2017 roku.

4. Prace zostaną oceniane pod względem:

 1. zgodności z tematem;
 2. kreatywności w realizacji tematu i zastosowanych technik;
 3. walorów artystycznych i estetycznych.

5. Dodatkowa punktacja będzie przyznana za zgodność pracy z dokumentami:

 1. Idea Kujawsko-Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejsc (strony 5-7);
 2. „Projekt założeń strategii marki”-  dokument Best Place (strony 40-45).

6. Dokumenty do pobrania na http://konkursy.kujawsko-pomorskie.travel/pl/do-pobrania

§ IX Harmonogram konkursu

1. Termin zgłoszenia szkół do konkursu - 28 lutego 2017 r. on-line na stronie http://konkursy.kujawsko-pomorskie.travel/pl/rejestracja-line

2. Termin nadsyłania prac do 31 marca 2017 r.

3. Zakończenie konkursu i wyłonienie zwycięzców będzie miało miejsce w połowie kwietnia 2017 r. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Inauguracji Sezonu Turystycznego (kwiecień 2017)

4. Komisja konkursowa kwalifikuje prace uczniów do finału i ocenia je.

5. Prace wysłane po terminie (prace do Biura powinny dotrzeć do 31 marca 2017 r.) lub niespełniające warunków formalnych regulaminu nie będą oceniane.

6. Lista finalistów zostanie opublikowana www.konkursy.kujawsko-pomorskie.travel, w połowie kwietnia 2017 roku.

7. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od niej.

8. Nauczyciele klas-laureatów zostaną poinformowani osobiście przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną.

§ X Zakończenie konkursu

1. Organizatorzy konkursu przyznają dla każdej kategorii jedną główną nagrodę oraz jedno wyróżnienie.

2. Laureaci konkursu- klasy otrzymują dyplom Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz nagrodę główną (wycieczka dla zwycięskiej klasy do atrakcji turystycznej w regionie), wyróżnienie (warsztat/pokaz w nagrodzonej szkole).

3. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas Inauguracji Sezonu Turystycznego.

4. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży nagrodzonym. Osoby nieobecne podczas wręczenia nagród otrzymają nagrodę przesyłką pocztową.

5. Wystawa prac odbędzie się w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatorów.

§ XI Postanowienia końcowe

1. Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu. Decyzje podjęte przez organizatora są ostateczne.

2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

3. Organizatorzy są upoważnieni do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, a także do nieocenienia pracy w przypadku naruszania przez autorów pracy przepisów prawa, obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich.

4. Organizatorzy zaznaczają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu.

5. Informacji dotyczących konkursu udziela Biuro K-POT 52 376-70-19, e-mail: biuro@k-pot.pl.

 

* w miejscach do tego przeznaczonych lub za uzyskaniem wszelkich pozwoleń właścicieli muru/ściany itp.