REGULAMIN

wersja PDF do pobrania

REGULAMIN KONKURSU

pn. Ambasadorzy małych ojczyzn.

§ I Organizatorzy

1. Organizatorami Regionalnego Konkursu pn. „Ambasadorzy małych ojczyzn” są: Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 

§ II Partner

1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

§ III Cele konkursu

1. Rozbudzanie zainteresowania własnym regionem oraz chęci poznania historii, kultury, dziedzictwa, walorów naturalnych, atrakcji turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego.

2. Popularyzacja regionu kujawsko-pomorskiego, jako miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców i turystów.

3. Propagowanie i aktywowanie twórczej inwencji i samodzielnego kreatywnego myślenia wśród dzieci i młodzieży klas 1-7.

§ IV Rodzaj konkursu

1. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje przedmioty: plastykę, zajęcia artystyczne, język polski, geografię.

2. Konkurs jest jednoetapowy.

§ V Zasady konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1-7 szkół publicznych i niepublicznych.

2. Zadaniem uczestników jest: ukazanie, w nieszablonowy sposób regionu kujawsko-pomorskiego, jako atrakcyjnego miejsca spędzania wolnego czasu.

3. Konkurs rozstrzygany jest w trzech kategoriach:

 1. I praca plastyczna (klasy1-4);
 2. II praca wydawnicza  (klasy 4-7) ulotka/ plakat/ folder
 3. III praca z zakresu sztuk wizualnych (klasy 4-7)  film/spot reklamowy/happening/mural*  zdjęcia-wystawa fotograficzna (minimum 10 zdjęć)/animacja

4. Prace należy przesłać na adres: Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, al. kard. S. Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz lub konkurs@k-pot.pl do 10 października 2019 roku (liczy się data wysyłki).

5. Nadesłane prace powinny zawierać opis wg wzoru poniżej oraz oświadczenia, o których mowa w § VI  pkt. 1

 1. tytuł pracy;
 2. opis pracy (do 1000 znaków bez spacji);
 3. imię i nazwisko autorów;
 4. adres szkoły/klasa/liczba osób w klasie;
 5. imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz telefon i e-mail kontaktowy.

§ VI Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa dzieci i młodzieży w konkursie jest złożenie na piśmie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego, które należy dołączyć do pracy konkursowej.

2. Oświadczenie do pobrania na stronie http://konkursy.kujawsko-pomorskie.travel/pl/do-pobrania

3. Bark wypełnionego i podpisanego oświadczenia będzie skutkowało wyeliminowaniem pracy konkursowej z obrad Jury.

4. Przy wykonaniu pracy konkursowej musi brać czynny udział przynajmniej ½ uczniów z klasy

5. Prace nadsyłane pocztą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Prace uszkodzone nie będą podlegały ocenie.

6. Przekazane prace nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystywane do realizacji zadań statutowych Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne upowszechnianie, publikację prac w dowolnej formie (wraz z danymi osobowymi autorów).

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ VII Komisja konkursowa i ocena prac konkursowych

1. Komisję konkursową powołują organizatorzy konkursu.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą członkowie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej w tym przedstawiciele uczelni, samorządów, LOT-ów, mediów regionalnych, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum kultury, przedstawiciele z agencji marketingowych.

3. Prace konkursowe zostaną ocenione w trzecim lub czwartym tygodniu października 2019 roku.

4. Prace zostaną oceniane pod względem:

 1. zgodności z tematem;
 2. kreatywności w realizacji tematu i zastosowanych technik;
 3. walorów artystycznych i estetycznych.

5. Dodatkowa punktacja będzie przyznana za zgodność pracy z dokumentami:

 1. Idea Kujawsko-Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejsc (strony 5-7);
 2. „Projekt założeń strategii marki”-  dokument Best Place (strony 40-45).

6. Dokumenty do pobrania na http://konkursy.kujawsko-pomorskie.travel/pl/do-pobrania

§ VIII Harmonogram konkursu

1. Termin nadsyłania prac do 10 października 2019 r.

2. Zakończenie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki.

3. Komisja konkursowa kwalifikuje prace uczniów do finału i ocenia je.

4. Prace wysłane po terminie, czyli 10 października 2019r.  lub niespełniające warunków formalnych regulaminu nie będą oceniane.

5. Lista finalistów zostanie opublikowana www.konkursy.kujawsko-pomorskie.travel, pod koniec października 2019 roku.

6. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od niej.

7. Nauczyciele klas-laureatów zostaną poinformowani osobiście przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną.

§ IX Zakończenie konkursu

1. Organizatorzy konkursu przyznają dla każdej kategorii jedną główną nagrodę oraz jedno wyróżnienie.

2. Laureaci konkursu- klasy otrzymują dyplom Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz nagrodę główną (jednodniowa wycieczka dla zwycięskiej klasy do atrakcji turystycznej w regionie), wyróżnienie (warsztat/pokaz w nagrodzonej szkole) możliwe do zrealizowania na przełomie kwietnia- czerwca 2020 roku.

3. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży nagrodzonym. Osoby nieobecne podczas wręczenia nagród otrzymają nagrodę przesyłką pocztową.

4. Wystawa prac odbędzie się w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatorów.

§ X Postanowienia końcowe

1. Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu. Decyzje podjęte przez organizatora są ostateczne.

2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

3. Organizatorzy są upoważnieni do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, a także do nieocenienia pracy w przypadku naruszania przez autorów pracy przepisów prawa, obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich.

4. Organizatorzy zaznaczają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu.

5. Informacji dotyczących konkursu udziela p. Magdalena Bławat-Lewandowska tel. 52 325-88-36, e-mail: biuro@k-pot.pl.

 

* w miejscach do tego przeznaczonych lub za uzyskaniem wszelkich pozwoleń właścicieli muru/ściany itp.

 

 

Niezdefiniowany
guide-icon guide-icon add-icon  
Pokaż obraz: 
tak obraz ma się pojawić na stronie statycznej
Tytuł: 
REGULAMIN
Sidebar pokaż: 
nie